Support Hybrid R+

McBrown’s Hybrid R+

วิธีการเรียนคอร์สปรับมาตรฐานแบบผสมผสาน

 

ระบบ Hybrid R+ คือระบบผสมผสานระหว่างการเรียนดั้งเดิมแบบกึ่งตัวต่อตัวที่โรงเรียน และนวัตกรรมอินเตอร์แอคทิฟออนไลน์ อันเป็นเอกลักษณ์ของ McBrown® ที่จะเพิ่มความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์เข้าเรียนได้ทั้ง 2 แบบ และสามารถเลือกระบบการเรียนที่ตนเองสะดวกได้ ในทุกครั้งที่เข้าเรียน

สิ่งที่ผู้เรียนต้องมี

 • อินเตอร์เน็ตส่วนบุคคล
 • โทรศัพท์มือถือ, แท็บเลต, หรือคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากสมัครเรียน

ขั้นตอนการเรียนรู้

STEP 1


 • หากผู้เรียนเข้าเรียนที่โรงเรียน (In-Class) ผู้เรียนจะได้รับฟังคำอธิบายจากทีมครูผู้สอนในห้องแบบตัวต่อตัว หรือ
 • หากผู้เรียนเข้าเรียนแบบอินเตอร์แอคทิฟออนไลน์ (IOC) ผู้เรียนจะได้รับชมคำอธิบายในหัวข้อต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์แอคทิฟวีดีโอ

STEP 2


ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดในแต่ละบท ซึ่งจะเป็นแบบผสมผสานระหว่างอัตนัยและปรนัย
 • หากผู้เรียนเข้าเรียนที่โรงเรียน (In-Class) ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน
 • หากผู้เรียนเข้าเรียนแบบอินเตอร์แอคทิฟออนไลน์ (IOC) ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดในโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน

STEP 3


 • หากผู้เรียนเข้าเรียนที่โรงเรียน (In-Class) เมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จ ทีมครูผู้สอนจะเป็นผู้ตรวจแบบฝึกหัดข้างต้น และอธิบายเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดแบบตัวต่อตัว
 • หากผู้เรียนเข้าเรียนแบบอินเตอร์แอคทิฟออนไลน์ (IOC) ในกรณีที่ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดผิด ระบบจะเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง

เงื่อนไขการเข้าเรียนแบบเรียนที่โรงเรียน (In-Class)

 • ผู้เรียนจะต้องจองที่นั่งผ่านระบบจองเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเข้าเรียน มิฉะนั้น ผู้เรียนจะไม่สามารถจองที่นั่งเรียนได้
 • หากผู้เรียนไม่สะดวกเข้าเรียนตามที่จองที่นั่งไว้ ผู้เรียนจะต้องยกเลิก/แก้ไขการสำรองที่นั่งผ่านระบบจองเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนคาบเรียนที่จองไว้ มิฉะนั้น ผู้เรียนจะไม่สามารถยกเลิก/แก้ไขการสำรองที่นั่งเรียนได้
 • ในแต่ละครั้งที่ผู้เรียนเข้าเรียน ผู้เรียนสามารถจองที่นั่งเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง ตามตารางเรียนที่โรงเรียนเปิดให้บริการ โดยในแต่ละครั้งที่เข้าเรียน ไม่จำเป็นต้องเป็นวัน-เวลาเดียวกัน

การสำเร็จการศึกษา

 

โรงเรียนภาษาแม็คบราว์น จะถือว่าผู้เรียนสำเร็จการศึกษา เมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกหัดครบจำนวนหนังสือที่ตั้งไว้ โดยไม่มีจำนวนชั่วโมงจำกัด และไม่มีวันหมดอายุของคอร์ส ภายใต้ข้อจำกัดและข้อบังคับเกี่ยวกับความต่อเนื่อง

ข้อจำกัดและข้อบังคับเกี่ยวกับความต่อเนื่อง

นโยบายเกี่ยวกับการเรียนซ้ำ
 
ในกรณีที่ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดนั้นๆจนครบแล้ว ผู้เรียนจะสามารถย้อนกลับมาทำแบบฝึกหัดเดิมได้ 1 ครั้ง ในระบบการเรียนที่ตนเองยังไม่ได้ทำ ทั้งนี้ ผู้เรียนยังสามารถชมอินเตอร์แอคทิฟวีดีโอได้ จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขด้านบน
นโยบายความต่อเนื่อง
 
ในกรณีที่ผู้เรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน 90 วัน นับจากวันที่เข้าเรียนครั้งล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนที่โรงเรียน หรืออินเตอร์แอคทิฟออนไลน์ จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดของคอร์ส ไม่ว่าผู้เรียนจะเรียนหรือทำแบบฝึกหัดครบจำนวนหนังสือที่วางไว้หรือไม่ก็ตาม โดยผู้เรียนจะไม่สามารถทำการ Log In เข้าสู่ระบบจองเรียนได้อีกต่อไป
นโยบายการขอยื่นพักการเรียน
 
ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการพักการเรียน ผู้เรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านระบบจองเรียน โดยตลอดระยะเวลาคอร์ส ผู้เรียนสามารถทำการพักการเรียนได้ทั้งหมด 1 ครั้ง สูงสุด 180 วัน หากผู้เรียนไม่ทำการกดพักการเรียนในระบบ จะถือว่าผู้เรียนขาดเรียน

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ McBrown®

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ประหยัดเวลาโดยการขอการสนับสนุนทางออนไลน์ เราจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้กับคุณ

McBrown