Support In-Class

McBrown’s In-Class

วิธีการเรียนคอร์สปรับมาตรฐานแบบกึ่งตัวต่อตัวที่โรงเรียน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากสมัครเรียน

ขั้นตอนการเรียนรู้

STEP 1ผู้เรียนจะได้รับฟังคำอธิบายจากทีมครูผู้สอนในห้องแบบตัวต่อตัว

STEP 2ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดในแต่ละบท ซึ่งจะเป็นแบบผสมผสานระหว่างอัตนัยและปรนัย ในหนังสือเรียนที่ผู้เรียนได้รับ
*ในขณะที่ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด ทีมครูผู้สอนจะทำการสอนนักเรียนร่วมชั้นเรียนคนอื่น

STEP 3เมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จ ทีมครูผู้สอนจะเป็นผู้ตรวจแบบฝึกหัดข้างต้น และอธิบายเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดแบบตัวต่อตัว

เงื่อนไขการเข้าเรียน

  • ผู้เรียนจะต้องจองที่นั่งผ่านระบบจองเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเข้าเรียน มิฉะนั้น ผู้เรียนจะไม่สามารถจองที่นั่งเรียนได้
  • หากผู้เรียนไม่สะดวกเข้าเรียนตามที่จองที่นั่งไว้ ผู้เรียนจะต้องยกเลิก/แก้ไขการสำรองที่นั่งผ่านระบบจองเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนคาบเรียนที่จองไว้ มิฉะนั้น ผู้เรียนจะไม่สามารถยกเลิก/แก้ไขการสำรองที่นั่งเรียนได้
  • ในแต่ละครั้งที่ผู้เรียนเข้าเรียน ผู้เรียนสามารถจองที่นั่งเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง ตามตารางเรียนที่โรงเรียนเปิดให้บริการ โดยในแต่ละครั้งที่เข้าเรียน ไม่จำเป็นต้องเป็นวัน-เวลาเดียวกัน

การสำเร็จการศึกษา

 

โรงเรียนภาษาแม็คบราว์น จะถือว่าผู้เรียนสำเร็จการศึกษา เมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกหัดครบจำนวนหนังสือที่ตั้งไว้ โดยไม่มีจำนวนชั่วโมงจำกัด และไม่มีวันหมดอายุของคอร์ส ภายใต้ข้อจำกัดและข้อบังคับเกี่ยวกับความต่อเนื่อง

ข้อจำกัดและข้อบังคับเกี่ยวกับความต่อเนื่อง

นโยบายการไม่เรียนซ้ำ

ในกรณีที่ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดนั้นๆจนครบแล้ว ผู้เรียนจะไม่สามารถย้อนกลับมาทำแบบฝึกหัดเดิมได้

นโยบายความต่อเนื่อง

ในกรณีที่ผู้เรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน 90 วัน นับจากวันที่เข้าเรียนครั้งล่าสุด จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดของคอร์ส ไม่ว่าผู้เรียนจะเรียนหรือทำแบบฝึกหัดครบจำนวนหนังสือที่วางไว้หรือไม่ก็ตาม โดยผู้เรียนจะไม่สามารถทำการ Log In เข้าสู่ระบบจองเรียนได้อีกต่อไป

นโยบายการขอยื่นพักการเรียน

ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการพักการเรียน ผู้เรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านระบบจองเรียน โดยตลอดระยะเวลาคอร์ส ผู้เรียนสามารถทำการพักการเรียนได้ทั้งหมด 1 ครั้ง สูงสุด 180 วัน หากผู้เรียนไม่ทำการกดพักการเรียนในระบบ จะถือว่าผู้เรียนขาดเรียน

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ McBrown®

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ประหยัดเวลาโดยการขอการสนับสนุนทางออนไลน์ เราจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้กับคุณ

McBrown