Brown English
 
    How we manage      
QUOTAS
     


  คู่มือการใช้งานระบบโควต้า
 
 


1.    ผู้เรียนจะต้องจองเรียนตามลำดับทางด้านล่างเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุด
          1. Structure
          2. Writing I
          3. Writing II
          4. Writing III
          5. Writing IIII
          6. Reading I
          7. Reading II
          8. Speaking I

2.    ผู้เรียนสามารถจองเรียนได้โดยไม่จำกัดวันและเวลาเรียน ว่าต้องเป็นวันและเวลาเดียวกันในแต่ละ เช่น สัปดาห์นี้ ผู้เรียนอาจจะเรียน Writing ในวันพฤหัสฯ คาบ 14:00 – 16:00 แต่สัปดาห์หน้า ผู้เรียนอาจจะลงเรียนคอร์สเดียวกันเป็นวันเสาร์ 12:00 – 14:00 ได้ โดยผู้เรียนจะมีโควต้าการลงเรียนได้ 12 ครั้งต่อ 1 คอร์สสำหรับคอร์ส Writing และ Reading และผู้เรียนจะมีโควต้าการลงเรียนได้ 24 ครั้งต่อ 1 คอร์สสำหรับคอร์ส Speaking เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดตารางเวลาเรียน ตามตารางชีวิตตนเองได้ โดยมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้น คือจะต้องเป็นเวลาที่ตรงกับที่เราเปิดสอน ซึ่งจะแสดงอยู่ในระบบ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบตารางเวลาเรียนได้โดย คลิกที่นี่


3.    ในการลงจองเวลาเรียนใดๆ ผู้เรียนจะต้องทำการจองคาบเรียนภายในเวลา 20:00 น. ของวันก่อนหน้าคาบเรียนนั้นๆ เช่น หากผู้เรียนต้องการลงเรียนคอร์ส Writing ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ผู้เรียนจะต้องทำการจองเรียนในระบบ ภายในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. ก่อนเวลา 20.00 น. มิฉะนั้น ระบบจะไม่อนุญาตให้ทำการจอง4.    ผู้เรียนสามารถทำการจองเรียนเป็นรายครั้งได้ หรือในกรณีที่ผู้เรียนไม่สะดวกที่จะทำการจองเรียนเป็นรายครั้ง ผู้เรียนก็สามารถทำการจองเรียนในระบบ 12 คาบภายในครั้งเดียวได้

5.    ในกรณีที่ผู้เรียนจองเรียนในระบบไว้ แล้วติดธุระจำเป็น ไม่สามารถมาเรียนตามที่จองไว้ได้ ผู้เรียนสามารถทำการแก้ไข หรือยกเลิก คาบเรียนที่จองนั้นๆไว้ได้ แต่การแก้ไขหรือยกเลิกคาบเรียนใดๆ ต้องกระทำก่อนเวลา 20:00 น. ของวันก่อนหน้าวันเรียน มิฉะนั้น ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้เรียนทำการแก้ไขหรือยกเลิกคาบเรียนนั้นๆ


6.    ในกรณีที่ผู้เรียนทำการจองเรียนในระบบไว้ แต่ป่วยหรือติดธุระจำเป็น ไม่สามารถมาเรียนตามที่จองไว้ได้ และทำการแก้ไขตามข้อ 5 ไม่ทัน ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนชดเชยได้ในคาบอื่นๆที่สะดวก ผู้เรียนสามารถอ่านเงื่อนไขของการลงเรียนชดเชยได้ด้านล่าง

7.    ระบบโควต้าไม่มีเวลาจำกัด ผู้เรียนสามารถกำหนดระยะเวลาเรียนจบของตนเองได้ โดยหากผู้เรียนต้องการเรียนจบในระยะเวลาอันสั้น ผู้เรียนสามารถลงเรียนได้ทุกคาบของทุกวันที่เปิดสอน กรณีนี้ ผู้เรียนจะสามารถเรียนให้จบทุกคอร์สได้ภายใน 2 เดือน

8.    เนื่องจากระบบโควต้าไม่มีระยะเวลาจำกัด ผู้เรียนจึงสามารถลงเรียนและเว้นไว้นานเท่าใดก็ได้ ตามความสะดวก แต่กรณีนี้ จะทำให้การเรียนรู้ไม่เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลดน้อยลง

9.    ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เรียนที่ไม่ได้ลงเรียนไว้ในระบบเข้าเรียน และทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากผู้เรียนที่ไม่ได้ทำการจองเรียนในระบบเข้าเรียน แต่ไม่มีที่นั่ง หรือไม่มีการเปิดสอน

 
  ข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้าเรียนชดเชย
 
 
      ระบบโควต้า เป็นระบบที่ Brown English จัดสรรขึ้น เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกของผู้เรียนให้มากที่สุด เนื่องจากผู้เรียนสามารถทำการเลือกวัน-เวลาเรียนที่เปิดให้ หรือเปลี่ยนแปลงการจองคาบเรียนด้วยตนเองผ่านระบบโควต้าได้ ก่อนเวลา 20.00 น. ของวันก่อนหน้าคาบเรียน กระนั้น ผู้เรียนบางคนอาจติดธุระด่วนหรือป่วยกระทันหันได้ ทางเราจึงตั้งข้อกำหนดในการลากระทันหันขึ้นมา เพื่อความราบรื่นของการเรียนและการอยู่ร่วมกันกับคนส่วนใหญ่ ดังนี้

1.    ผู้เรียนต้องแจ้งลาผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งก่อนถึงคาบเรียน เช่น หากเริ่มเรียนเวลา 10.00 น. ผู้เรียนต้องแจ้งลาก่อนเวลา 10.00 น. หากผู้เรียนไม่ทำการแจ้งลา ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในคาบนั้นๆ

2 .    กรณีเข้าเรียนชดเชย ผู้เรียนสามารถตรวจสอบที่นั่งว่างตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ของวันก่อนหน้าคาบเรียนนั้นๆเท่านั้น เช่น หากผู้เรียนจะเข้าเรียนชดเชยวันเสาร์ที่ 20 มี.ค. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบที่นั่งว่างได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 มี.ค. เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้เรียนจะสามารถเข้าเรียนชดเชยได้ หากมีที่นั่งว่าง และเป็นคาบเรียนที่มีผู้เรียนอยู่แล้ว นั่นหมายความว่า จะไม่มีการเปิดสอนเพื่อการเรียนชดเชยโดยเฉพาะ ในกรณีที่ไม่มีผู้เรียนลงเรียนในระบบ

3.    ผู้เรียนสามารถลาได้มากที่สุด 3 ครั้ง จากคาบเรียนทั้งหมด 8 ครั้ง และเพื่อความสะดวกของผู้เรียนเอง ควรใช้โควต้าในระบบให้หมดก่อน จึงจะเริ่มทำการเข้าเรียนชดเชย

4.    เพื่อรักษาสิทธิ์แก่ผู้เรียนท่านอื่นๆในชั้นเรียน ผู้เรียนที่ทำการเข้าเรียนชดเชยโดยไม่ตรวจสอบล่วงหน้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนในคาบที่มา ไม่ว่ากรณีใดๆ

 
เข้าสู่ระบบโควต้า คลิกที่นี่