Day

July 22, 2017

Brown English สวัสดีครับ

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับ คลาสเรียนแต่ละคลาสรับจำกัดไม่เกิน 10 คน ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนวัยกลางๆ ที่ไร้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันความเขินอาย เราจึงจำกัดอายุผู้เรียนตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปเท่านั้น หากนักเรียนนั่งเรียนกันอยู่ในคลาสหนึ่งๆ ทั้งหมด 10 คน ประมาณ 5 คนจะเป็นวัยทำงานครับ, 2-3 คนเป็นนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย, และอีก 2-3 คนจะเป็นน้องๆม.5-6...
Continue Reading